Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: Start arrow O nas arrow Zasady współprcy z firmą
Zasady współprcy z firmą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zasady współpracy - Umowa regulująca warunki współpracy z Infero Warszawa dnia 15. 03. 2005 r.

UMOWA
§ 1.Ogólne warunki współpracy z Infero zwane dalej Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie do procedur związanych z przyjęciem oraz wykonaniem przyjętych zleceń przez Infero.

§ 2.
Ogólne warunki określają zasady przy realizacji przyjętych zleceń przez Infero, a zleconych przez Zleceniodawcę zwanego w dalszej części Partnerem Handlowym. Precyzują ogólne warunki przyjęcia zlecenia oraz produkcji.

§ 3.
1. Partner Handlowy zleca wykonanie prac zgodnie z zamówieniem złożonym w formie pisemnej na papierze firmowym. Oryginał zlecenia dostarczany jest razem z przygotowalnią pracy, a w wypadku przesłania pracy drogą elektroniczną zlecenie zostaje przesłane pocztą, kurierem lub przywiezione osobiście do biura handlowego/operacyjnego wskazanego przez Infero najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. Każde zlecenie uprzednio wysyłane jest drogą elektroniczną e-mailem na adres ogólny firmy ( biuroweb [at] gmail [dot] com ). Brak wypełnienia powyższych warunków, może spowodować wstrzymanie realizacji powierzonego zlecenia, bez konsekwencji dla Infero.

2. Zlecenie zawierać musi informacje niezbędne do jego realizacji tj. warunki wykonania zlecenia, ilość, format, materiał oraz inne istotne cechy zamówienia.

3. Wzór zlecenia oraz ogólne warunki współpracy z Infero dostępne są w siedzibie firmy lub biurze handlowym / operacyjnym oraz na stronie www.infero-group.com. Na żądanie zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez Partnera Handlowego.

4. Materiały dostarczone przez Partnera Handlowego nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw ponosi wyłącznie Partner Handlowy.

§ 4.
1. Partner Handlowy składa zlecenie zgodnie z wymogami paragrafów 1 i 2, ponadto zlecenie musi zawierać pieczęć firmową Partnera Handlowego i właściwe podpisy osób uprawnionych/upoważnionych do składania zamówień.

2. Zamówienie w nagłówku zawierać musi Nazwę i Adres firmy, dokładne dane tele-adresowe - w tym nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres i dokładne dane niezbędne do wystawiania faktur, ew. inne adresy pomocnicze (np. biura handlowego).

3. Infero pisemnie potwierdzi złożone zlecenie ( o którym mowa w pkt. 1) w terminie jednego dnia roboczego, za regułę przyjmuje się drogę elektroniczną ( e-mail, fax).

4. Brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia, w razie wątpliwości poczytuje się za brak przyjęcia zlecenia. Zlecenie powinno zawierać adres dostarczenia gotowego zlecenia ( w przypadku braku adresu, Infero dostarcza pracę do siedziby Partnera Handlowego). Dopuszczalne jest ustalenie adresu za pomocą komunikacji telefonicznej lub w późniejszym terminie, jednakże w takim wypadku Partner Handlowy powinien zdawać sobie sprawę z możliwości nieprawidłowej / niedostatecznej dystrybucji zlecenia, (możliwość przekłamania/ niedokładnego przekazania danych).

5. Za podanie niepoprawnych danych/nieprawidłowych adresów odpowiada Partner Handlowy.

Ogólne warunki wykonanie zlecenia

§ 5.
1. Infero wykonuje zlecenie zgodnie ze złożonym zleceniem i zgodnie z Polskimi Normami. Partner Handlowy w trakcie wykonania zlecenia może złożyć dodatkowe specyfikacji; punkt 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

2. Dodatkowe specyfikacje winny być złożone pod rygorem nieważności w formie przewidzianej dla złożenie zlecenia ( § 4 niniejszej umowy).

3. Infero wykona zlecenie zgodnie ze złożoną dodatkową specyfikacją.

4. Jeżeli Partner Handlowy po rozpoczęciu zleconych prac złożył dodatkową lub nową specyfikację do złożonego zlecenia, pokrywa on całość kosztów wykonanych prac od chwili rozpoczęcia prac do chwili złożenia dodatkowej lub nowej specyfikacji.

5.Infero może powierzyć wykonanie części lub całości prac innemu podmiotowi bez zgody Partnera Handlowego.

§ 6.

1. Termin do którego zlecenie winno być zrealizowane będzie określone na zleceniu.

2. Termin wykonania zlecenia może ulec zmianie w wyniku czynników niezależnych od Infero.

3. Strony, za pisemnym porozumieniem, mogą przedłużyć termin o którym mowa w pkt. 1 w formie określonej w § 4.

4. WZÓR KOLORYSTYCZNY. Partner Handlowy zobowiązuje się dostarczyć (wraz ze zleceniem) wzór kolorystyczny do zamawianej pracy (cromalin, muchprint etc), lub/i dodatkowo określić istotne dla pracy kolory (posługując się ogólnie przyjętą i stosowaną skalą PANTONE). W przypadku braku wzorów kolorystycznych, jakiekolwiek roszczenia/zastrzeżenia wobec kolorów nie mogą być wnoszone.

5. TERMIN REALIZACJI. Infero zobowiązuje się wykonać pracę w przewidzianym terminie, nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne działanie sił wyższych ( np. klęsk żywiołowych oraz innych czynników na które nie ma wpływu). Partner Handlowy ma prawo oczekiwać dzieła w terminie jeżeli nie opóźnił dostarczenia przygotowalni lub innych materiałów źródłowych. W przypadku rzeczonego opóźnienia realizacja pracy zostaje przeniesiona na najbliższy wolny termin.

Dostarczenie wykonanego zlecenia


§ 7.
1. Infero zobowiązuje się dostarczyć wykonane zlecenie do siedziby Partnera Handlowego, chyba że Partner Handlowy wskaże inne miejsce dostawy.

2. Zlecenie uważa się za wykonane, a wykonane zlecenie za dostarczone Partnerowi Handlowemu gdy:

a. Partner Handlowy lub podmiot wskazany do odbioru zgodnie z pkt. 4 odbierze wykonane zlecenie w siedzibie Infero lub biurze handlowym / operacyjnym,
b. Infero dostarczy wykonane zlecenie do siedziby Partnera Handlowego lub do wskazanego odbiorcy.

3. Odmowę przyjęcia wykonanego przez Infero zlecenia, poczytuje się (w razie wątpliwości) za zlecenie wykonane oraz doręczone zgodnie ze zleceniem.

4. Odmowa przyjęcia dostarczonego, wykonanego zlecenia przez Partnera Handlowego lub podmiot wskazany do odbioru, winna być uzasadniona oraz dołączona do dokumentów przewozowych Infero/ firmy spedycyjnej.

5. W przypadku o którym mowa w § 5 pkt. 5, wykonane zlecenie może być dostarczone Partnerowi Handlowemu bezpośrednio przez podmiot, który wykonał część lub całość prac.

6. Infero nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo funkcjonujące firmy spedycyjne.

Wynagrodzenie


§ 8.
1. Za wykonane usługi Infero wystawia Partnerowi Handlowemu fakturę VAT z 7 - dniowym terminem płatności (chyba, że strony ustala inaczej).

2. Partner Handlowy upoważnia Infero do wystawienia faktury VAT bez podpisu Partnera Handlowego.

3. Faktura o której mowa w pkt. 1 wystawiona będzie po dostarczeniu wykonanego zlecenia do Partnera Handlowego.

4. Faktura wystawiona będzie bez podpisu Partnera Handlowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

5. Partner Handlowy przedkładając Infero zlecenie oświadcza, iż nie jest w stanie upadłości lub likwidacji.

Gwarancja


§ 9.
Infero udziela gwarancji na wykonane zlecenia w terminach przewidzianych przez producentów (dla poszczególnych materiałów użytych do wykonania zlecenia).

Postanowienia ogólne


§ 10.
Partner Handlowy (wraz z pierwszym zleceniem) zobowiązuje się przedłożyć Infero następujące dokumenty: aktualny odpis z organów rejestrowych Partnera Handlowego, decyzja o nadaniu NIP, regon.

§ 13.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Infero.

§ 14.
Infero, w razie zwłoki Partnera Handlowego w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w § 8 jest uprawniony do zbycia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej po pierwszym wezwaniu do zapłaty.

§ 15.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach współpracy z Infero stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16.
Ogólne warunki współpracy z Infero wchodzą w życie z dniem 15 marzec 2005 r.

Życzymy sukcesów, zapraszamy do realizacji.

Z pozdrowieniami

Zespół Infero

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Migawki

Copyright © 2003 - 2011 Infero Group - Modeling, Models, Modelki, Fotografia, Photography, CMS, Reklama, Pozycjonowanie, SEO, Zdjęcia, Design.