Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: Start arrow O nas arrow Regulamin Umowa z Modelem
Regulamin \ Umowa z Modelem Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Regulamin jest UMOWĄ
zawartą w dniu wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego pomiędzy osobą wypełniającą Formularz Zgłoszeniowy, lub przesyłającą drogą elektroniczną (e-mail) zgłoszenie do Infero - zwaną dalej Modelką /Model (-em)/ Userem, Użytkownikiem a firmą Infero z siedzibą w Warszawie, §1

Model * wyraża zgodę, by Infero było jej agentem i prowadziło sprawy w zakresie lansowania, promocji i wszelkich wystąpień Modela, takich jak: pozowanie do zdjęć, udziały w pokazach mody, aktorstwo, statystowanie oraz zawierania umów w jego imieniu w kraju i zagranicą. Wykonane przez Infero fotosy / zdjęcia są własnością Infero i Infero może nimi dowolnie dysponować. Model może wykorzystać udostępnione i wykonane przez Infero zdjęcia do osobistego portfolio - zawsze jednak z informacją: "(c) Infero -  www.infero-group.com".

§2

Model wyraża zgodę, aby Infero mogło rozpowszechniać jego wizerunek w każdej formie promocji i prezentacji.

§3

Infero będzie każdorazowo pobierać prowizję od kontraktów, zleceń, umów, itp., które Model otrzymał na skutek działań Infero, w wysokości nie mniejszej niż 20 procent i nie większej niż 40 procent wynagrodzenia (netto) Modela. Wysokość prowizji określa Infero, jej wysokość zależna jest m.in. od nakładów poniesionych na promocję Modela, wysokość prowizji jest ustalana przez Infero i nie podlega ocenie - o ile umowa szczegółowa, potwierdzona pisemnie nie reguluje inaczej warunków.

§4

Infero zobowiązuje się do dbania o interesy Modela. Przygotuje informacje na stronach www - na temat modelingu, poinformuje o mozliwościach sesji, zamieści fotogramy z odbytych z Infero sesji fotograficznych  etc

§5

Model oświadcza, że nie jest związany z żadnym podmiotem o podobnym działaniu na zasadzie WYŁĄCZNOŚCI - co w praktyce oznacza, iż ma prawo do wypełnienia niniejszego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie do Infero - NIE jest zgłoszeniem na wyłączność - model może nadal promować się niezależnie, bez najmniejszych przeszkód!

§6

Model może uczestniczyć w pokazach mody, sesjach zdjęciowych, filmach reklamowych, innych organizatorów, bez odprowadzania prowizji na rzecz Infero, jeżeli taka praca nie jest skutkiem działania Infero.

§7

Jeżeli Model pozyska zlecenie dla Infero na pracę dla siebie lub zespołu modelek i modeli - otrzyma wynagrodzenie. Tak samo jeżeli model pozyska zlecenie - na inne USŁUGI oferowane przez Infero. Warunki wynagrodzenia zostaną ustalone w odrębnej umowie.

§8

Model może nie przyjmować proponowanych jej zleceń bez żadnych zobowiązań finansowych wobec Infero, chyba, że dotyczy to odrębnych umów szczegółowych i kontraktów zawartych z Infero na wykonanie konkretnych powerzonych prac.

§9

1) Model (w wypadku nieletnich rodzice), odpowiada za swoje działanie, które stanowi / może stanowić szkodę dla Infero.

2) Model nie może bez wcześniejszego zezwolenia Infero udostępnić osobie trzeciej informacji zdobytych w czasie współpracy z Infero (np. o kontaktach zawodowych Infero i danych osobowych innych modeli, danych klientów, i innych ważnych danych ogólnych / lub handlowych - informacje te są traktowane jako poufne.)
3) Hostessy współpracujące z Infero, nie mogą udostępniać Klientom pozyskanym przez Infero - swoich jakichkolwiek danych teleadresowych, nie mogą też bezpośrednio przyjmować ofert pracy od Klientów pozyskanych przez Infero.

§10

W sytuacji nieprzestrzegania przez Modela warunków niniejszej umowy Infero może żądać wydania trzykrotnej wartości korzyści jakie Model (naruszając niniejszą umowę) osiągnął oraz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Strony przyjmują, że niezachowanie warunków umowy - np. brak sygnatury na wykonanych przez Infero zdjęciach/fotogramach to kara umowna w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł

§11

Wszystkie dane osobowe Modeli będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Infero, zgodnie z artykułem 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Infero jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

§12

Czas trwania umowy: Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Można ją wypowiedzieć na piśmie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Decyduje data stempla pocztowego - wysłanego na adres Infero.

§13

Użytkownik / Model / Modelka zobowiązuje się, iż w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do www.infero-group.com z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika Modela / Modelki, przejmie na siebie w całości ewentualne koszty z tego wynikłe.

§14

Nadesłane zdjęcia mogą posiadać sygnatury ich autorów Imie / Nazwisko. Inne sposoby sygnowania będą uważane za reklamę i podlegają opłatom lub edycji. Infero zastrzega sobie możliwość niewielkich korekt i edycji nadesłanego materiału, tak by harmonizował ze stroną i galerią firmy; podobnie w przypadku naruszania prawa, zasad społecznych etc.

§15

Zespół redagujący www.infero-group.com ma prawo usunięcia oferty fotomodeli / modelek / modeli ze strony www bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji prawnych.

§16

Oferta Modela zostaje umieszczona na stronach na czas nieokreślony.

§17

Zespół www.infero-group.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane na niniejszej stronie  i są wiążące od chwili ich opublikowania na stronie www - bez uprzedzenia. Nie możemy informować każdego modela z osobna o zmianach np. z powodu częstych zmian danych teleadresowych czy e-mailowych które podają osoby zgłaszające się do Infero - nie wynika to ze złej woli. To model zapisał się do Infero i powinien we własnym interesie interesować się swoimi sprawami. Jednocześnie, oświadczemy, że niniejszy regulamin, poza uściśleniami i poprawkami językowymi - nie powinien ulec zmianie - tak jak w żaden istotny sposób nie stało się tak, w ciągu kilku lat! Służy on jedynie ustalenie - zrozumiałych dla każdego zasad współpracy.

§18

Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: www.infero-group.com.

§19

ISTOTNE UWAGI KOŃCOWE

W interesie Modela (zgodnie z obowiązującym prawem) leży podpisanie umowy szczegółowej, w której warunki wzajemnej współpracy są określone na piśmie. Umowa szczegółowa zostanie na wezwanie bezzwłocznie przesłana na adres podany przez Modela lub na adres e-mail. Model zobowiązany jest do bezzwłocznego odesłania podpisanej własnoręcznie umowy. Ponieważ niniejszy regulamin jest wiążący, on stanowi UMOWĘ pomiędzy stronami, i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, lub braku innych umów potwierdzonych pisemnie - jest pełnym zobowiązaniem prawnymi,  powinien być brany pod uwagę o ile nastąpią nieporozumienia pomiędzy stronami - niniejszej umowy.

*) zgoda rodziców jeżeli Model jest niepełnoletni - domniemywa się, że osoba zgłaszająca się za pomocą FORMULARZA do firmy Infero - robi to za zgodą rodziców!

Z wyrazami szacunku

Zespół Infero-Group

Nie staramy się przeszkadzać, staramy się pomagać, ale z powodów ewentulanych spraw spornych, treść powyższej umowy publikujemy i zachęcamy do zapoznania się z nią. Jednocześnie uprzedzamy, umowa - pomimo iż opublikowana na stronie www - jest obowiązująca. Od początku istnienia niniejszej strony została - bez ISTOTNYCH różnic skorygowana trzy krotnie! Treść i istota prawna jest identyczna i niezmienna. Wszystkie wersje zapisane są w światowych zasobach WWW!
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Migawki

Copyright © 2003 - 2011 Infero Group - Modeling, Models, Modelki, Fotografia, Photography, CMS, Reklama, Pozycjonowanie, SEO, Zdjęcia, Design.